2023

KALENDÁŘ AKCÍ 2023
autobus Kalendář v pdf naleznete zde.

Několik slov úvodem

Vážené členky, vážení členové Klubu českých turistů, odbor Líně
a přátelé turistiky.
Právě jste dostali do rukou Kalendář turistických akcí Klubu českých tu-ristů, odbor Líně na rok 2023, který vznikl za spolupráce Karla Lukáše a Ing. Petra Vlčka.
Připravili jsme pro vás celou řadu zajímavých akcí. Můžete se vydat na turistické pochody našeho odboru, nastoupit do smluvního autobusu a odjet na jednodenní autobusové výlety a nakonec se můžete zúčastnit úklidu od-padků a nepořádku v okolí Línské okružní trasy a přispět tak k očistě příro-dy v okolí Líní a Sulkova, kterou tak rádi navštěvujeme.
Věřím, že každý z Vás si vybere turistickou akci, která jej zaujmeme a přinese mu nezapomenutelné zážitky z pohybu v přírodě, nové poznatky o kulturních památkách a přírodních zajímavostech.
Těším se na časté setkání s Vámi. Buďte vítáni u bohatě prostřeného tu-ristického stolu.

Karel Lukáš, předseda Klubu českých turistů, odbor Líně

Turistické akce s podporou autobusu vedené Ing. Petrem Vlčkem

• Účastníci (zájemci) se nejprve přihlásí na turistické akce mailem, telefonem či osobní domluvou v libovolném termínu dopředu. Berou na vědomí, že zápis do se-znamu je pouze rezervací místa do té doby, než uhradí plnou částku.
• Pokud se účastník přihlásí mailem či SMS, je povinen si uhlídat zpětnou odpověď s potvrzující větou přihlášení, teprve pak je rezervace platná. Upozorňuji, že zpětná automatická pošta “přečteno” se nepovažuje za potvrzení přihlášky.
• Po té musí uhradit náklady na dopravu jedním z těchto způsobů.
o Osobně (po dohodě v hotovosti) nebo ihned po přihlášení
o Převodem na účet 3029491193 / 0800* VS: „Datum zájezdu“ (příklad 220416 = 16.4.2022) * Zpráva pro příjemce: „jméno(a)”, “smysluplná zkratka názvu akce“ (příklad: Vlček, Příbram) * Poznámka: platit lze jedním příkazem za více účastníků. To se musí smysluplně projevit ve jméně v poznámce. Vyrozumění o došlé platbě pořadatel neposílá zpět, jen na do-datečné požádání (nejlépe mailem a zpětné přeposlání dokladu).
o Jiným způsobem po dohodě s pořadatelem.
• Rezervace bez placení je platná:
o Do data uvedeného v kalendáři jako uzavírka přihlášek.
o Platí-li se účtem, musí být částka nejpozději v den uzávěrky na účtu.
o Pokud se najde jiný zájemce, který zaplatí dříve, může být „neplatič“ vyřa-zen z rezervace, přičemž k ukončení rezervace budou přednostně vybíráni „neplatiči“ nečlenové.
• Účastník bere na vědomí, že se nelze z akce po termínu přihlášení nebo po zaplacení částky za dopravu odhlásit. Při neúčasti se po vyúčtování akce vrací částka za do-pravu pouze v tom případě, že pojede dostatečný počet účastníků a autobusový výlet bude rentabilní. O výši případné vrácené částky za dopravu rozhoduje výbor odbo-ru. Pokud se účastník nemůže z nějakých důvodů zúčastnit, má povinnost za sebe se-hnat náhradníka – platba se mu pak vrátí v plné výši. Je možné, že pořadatel bude mít nějaké náhradníky k dispozici, proto doporučuji kontaktovat pořadatele. Zajišťování ná-hradníků však není pořadatelova povinnost.
• Účastník bere na vědomí, že pořadatel nezkoumá důvod odhlášení, všechny důvody jsou proto rovnocenné.
• Poznámka 1: Upozorňuji, že nejvíce zájemců se hlásí na předchozí dané akci (dle datu-mového pořadí) a zde je možno plnou částku ihned uhradit, což plně doporučuji.
• Poznámka 2: Pořadatel nemusí kontaktovat náhradníky, je ve vlastním zájmu náhradní-ků, aby naopak kontaktovali oni pořadatele a to nejlépe 2 dny před odjezdem.

Ing. Petr Vlček